GERÈNCIA DE RISC

gerencia-de-riesgo

Oferta de valor
 • Consultoria
 • Gerència de riscos
 • Project finance
 • ART
 • Capital humà
 • Riscos financers

Broking
 • Anàlisi i planificació
 • Estratègia
 • Col·locació
 • Gestió i administració
 • Sinistres

Serveis
 • Anàlisi de riscos
 • Identificació i avaluació
 • Mapa
 • Enginyeria
 • Anàlisi de sinistralitat
 • Anàlisi de contractes d’assegurances
 • Informe i recomanacions

Definició de l’estratègia
 • Estratègia de transferència/retenció
 • Definició del model d’assessorament
 • Límits/franquícies/retencions
 • Anàlisi de mercats

Programa
 • Disseny
 • Negociació i col·locació
 • Informe de resultats per a aprovació

Gestió del programa
 • Anàlisi dels contractes i la seva adequació
 • Revisió constant de tots els elements fonamentals: modificació del risc

Gestió de sinistres
 • 24/365
 • Coordinació
 • Recuperació
 • Informe de recomanacions
 • Anàlisi estadística qualitativa i quantitativa